کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش پس رویشی، از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
فرمولاسیون:
 تارگاسوپر      Targa super              %5           EC
تاریخ ثبت:  سال 1379
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده استیل کوآنزیم آ کربوکسیلاز(ACCase) فوپ‌ها(AOPPs)
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ و ریشه با قابلیت انتقال کم در گیاه 

علائم تأثیر در گیاه: پژمردگی و زردی در برگ‌ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه، خشکیدگی برگ‌ها
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): یک روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز باریک برگ در چغندرقند
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز یکساله و چند ساله در نخودفرنگی، چغندرعلوفه ای، سویا، بادام زمینی، کتان، پنبه، آفتابگردان، سیب زمینی، کلزا، سبزیجات و چغندرلبویی.
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 5/1 تا 2 لیتر در هکتار در مرحله 2 تا 5 برگی علف‌های هرز.
• بهترین نتیجه زمانی حاصل می‌شود که علف‌کش بر روی علف‌های تازه ظاهر شده و در شرایط گرم با رطوبت کافی خاک مورد استفاده قرار گیرد. جهت افزایش کارآیی علف‌کش در زراعت کلزا، بهتر است تارگا به صورت خرده شده و در چندین نوبت سم‌پاشی شود.
•کنترل علف‌های هرز تحت شرایط خشک و به دلیل محدودیت جذب و انتقال کاهش می‌یابد.
•انواع گونه‌های یکساله چمن(Poa)، با این علف‌کش قابل کنترل نیستند.
•اختلاط این علف‌کش با سموم توصیه شده برای کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ امکانپذیر است.
•بهتر است محصولات زراعی تا 21 روز پس از سم‌پاشی مصرف نشوند.
•جهت افزایش درجه تأثیر، باید فاصله عملیات سم‌پاشی و بارندگی حداقل 2 ساعت باشد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی 1 مرتبه در نخود و 2 بار سم‌پاشی دو مرحله ای در کلزا است.
•نباید عملیات سم‌پاشی تحت شرایط تنش( به هر دلیل) یا یخبندان انجام شود.
•چنانچه قرار است نخود و لوبیا جهت فرآوری مورد استفاده قرار گیرند، قبل از استفاده از این علف‌کش در محصولات فوق با متخصصین مربوطه مشورت شود.
•حداقل فاصله زمانی بین کاربرد این علف‌کش و سایر علف‌کشها در زراعت چغندرقند 3 روز ، برای کلزا 14 روز و برای کتان 21 روز توصیه می‌شود.
•دوره کارنس این علف‌کش برای چغندر 16 هفته ، برای کلزا و کتان 11 هفته ، برای لوبیا 8 هفته و برای نخودفرنگی 5 هفته تعیین شده است.
ملاحظات  زیست محیطی:
•این علف‌کش قابل اشتعال است.
•برای  ماهی‌ها و سایر آبزیان خطرناک است و از این جهت آب‌های سطحی و نهرها را نباید با این علف‌کش آلوده کنید.
•میزان سمیت( LD50،LC50،EC50):1210 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران 
quizalofop-p- ethyl