کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات


افزایش میزان اطلاعات دانش در ارتباط
PRS به اجرای برنامه های مهم گیاهی، مانند توسعه، مقاومت در برابر بیماری و سازگاری به طور کلی برابر محیط پر تنش گسترش. این پژوهش تشویق استفاده از ژن PRS در فن آوری های مهندسی ژن برای بهبود محصول انجام شده است. با این حال، جنبه های اساسی مطالعات ژن PRS باقی می ماند کمی درک، به ویژه مکانیسم های دقیق تنظیم ژن، به این ترتیب، گیرنده، سیگنال از آبشار transducing و اهداف مولکولی درگیر در PRS القاء یک چالش برای مطالعات بنیادی و کاربردی.(1)  پروتئین PR عمومی نقش مهمی را در مقاومت در برابر بیماری بازی می کنند، جوانه زنی بذر و همچنین گیاه به تطبیق خود با استرس محیط زیست کمک کند.افزایش دانش در مورد پروتئین PR ایده بهتری در مورد توسعه و سیستم دفاع از گیاهان می دهد.جنبه های اولیه تنظیم ژن پروتئین های PR را درک اما مطالعه مکانیسم دقیق تنظیم ژن و آبشار گیرنده خواهد شد راه های جدید برای گیاه تکنولوژی مهندسی ژنتیک در جهت بهبود محصول باز می کند .(3)  تجمع به موقع از پروتئین های PR در طول بیماریزایی را می توان به عنوان یک پیشنهاد بخشی از مکانیسم های دفاعی در گیاهان در برابر عوامل بیماری زا و آفات. برخی از این ممکن است پروتئین در نقش های مختلف در متابولیسم گیاه و / یا ممکن است فقط اتفاق می افتد وجود دارد به عنوان بخشی از سیستم های تنظیمی رخ می دهد به طور کلی در طول پاتوژن گیاهی تعامل. ایزوآنزیم های خاص آنزیم های هیدرولیتیک، از سوی دیگر،که فعالیت افتراقی را نشان می دهد به سمت زیر لایه در طول انتشار مولکولهای elicitor از پاتوژن ها ممکن است به عنوان بخشی از دفاع تکامل یافته مکانیسم در "به طور طبیعی گیاهان مقاوم در برابر". ایزوآنزیم چنین ممکن است به تربیت خطوط مقاوم در برابر انواع محصول به عنوان مکانیسم به رسمیت شناختن برای شروع کل عمل می کنند باتری از مکانیسم های دفاعی. همچنین روشن است که برخی از روابط عمومی، پروتئین ها مانند به عنوان osmotins و آنزیم های هیدرولیتیک دخالت مستقیم در کاهش بیماریزایی مطالعات ژنتیکی و همچنین مشاهدات میکروسکوپی مشهود است.با این حال، مهم است به رسمیت شناختن که مکانیسم های دفاعی گیاه پیچیده هستند و بیش از یک عامل در به وجود آمدن موفقیت از گونه های گیاهی بیش از درگیر قرن تحت فراوانی موجودات متعدد است که می تواند به طور بالقوه برای گیاهان مضر است. با این وجود بیماریزایی یک استثنا است، یک نتیجه است وشکست بسیاری از مسیرهای در موقع فعال می شود. پروتئین PR قطعا برای یک دلیل، چه آنها که بخشی از مکانیسم های دفاعی عمده وجود داردیا نه، با توجه به القاء، آنها مقاومت سیستمیک ناشی از ومطالعات بیشتر نشان خواهد داد که آنها ممکن است به دلیل پرورش موفق تلاش ها، که ما آن را در طول قرن ها انجام شده است به پرورش مقاوم در برابر بیماری انواع حمل بیش از یک ژن برای مقاومت در برابر.(2)

 

منابع 

 

           

 

1.         Aglika. Edreva. 2005. PATHOGENESIS-RELATED PROTEINS: RESEARCHPROGRESS IN THE LAST 15 YEARS. GEN. APPL. PLANT PHYSIOLOGY (31):105-124.

2.         Sadik.Tuzun, and Elizabeth.Bant. 2006. Multigenic and Induced Systemic Resistance in plant

3.         V.Borad, and S.Sriram. 2008. Pathogenesis-Related Proteins for the Plant Protection. Asian J. Exp. Sci. 22 (3):189-196.