کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

قارچ‌کشی با اثر حفاظتی، معالج و ریشه‌کن کننده از گروه استروبیلورین‌ها با اثر ابقایی بلندمدت در کنترل بیماری‌های هدف که با ممانعت از جوانه‌زدن اسپور اثر خود را اعمال می‌نماید. توزیع مجدد این ترکیب از طریق فاز بخار موجب تقویت اثربخشی آن می‌شود.
فرمولاسیون:

استروبی Stroby       %50              WG               
تاریخ ثبت: 9/4/82 سه سال ثبت موقت (‌کنترل سفیدک سطحی سیب)؛ 11/8/83 سه سال ثبت موقت ( کنترل لکه سیاه سیب)
نحوه اثر: ممانعت از تنفس سلولی از طریق جلوگیری از انتقال الکترون در کمپلکس III (bc1 complex) در زنجیره انتقال الکترون
موارد مصرف در ایران:
کنترل سفیدک پودری و لکه سیاه سیب
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل لکه سیاه سیب و گلابی (Venturia spp.)سفیدک پودری سیب (Podosphaera leucotricha) انگور (Uncinula necator)، کدوییان (Sphaerotheca fuliginea)، چغندرقند (Erysiphe betae)، غلات (Blumeria graminis) و سبزیجات(Leveillula taurica, Erysiphe spp.) ، کچلی برگ جو (Rhynchosporium secalis) لکه توری جو (Pyrenophora teres)، سپتوریوز غلات (Septoria nodorum)، لکه برگی آلترناریایی در سبزیجات(Alternaria spp.)  و غیره.  
راهنمای مصرف:
محلول‌پاشی به نسبت 2/0 در هزار به منظور کنترل سفیدک سطحی و لکه سیاه سیب.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 2150 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 49/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 18/0 میلی‌گرم بر لیتر برای دافنیا و 20 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.
kresoxim – methyl