کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

حشره‌کش کنه کش تماسی، گوارشی با کمی خاصیت تدخینی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون:
گلادیاتور Gladiator           w/v  % 50                  EC                                    تاریخ ثبت: 4/4/75 به مدت 3 سال  تمدید لغایت 87
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: حشره‌کش کنه‌کش ،عصبی( مهار کننده آنزیم کلین استراز)
موارد مصرف در ایران:
موریانه
راهنمای مصرف:
•به صورت محلول پاشی یک درصد استفاده می‌شود.
•براییانتقال محلول سم به به محل فعالیت کلنی موریانه ها از روش تزریقدر خاک استفاده می شود.
•مهارکننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی می باشد.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران230 میلی‌گرم بر کیلوگرم
•برای پرندگان کم خطر است.
•برای  ماهی‌ها و دیگر موجودات آبزی خیلی خطرناک است.
chlorpyrifos+ chlorpyrifos- methyl