کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

مگس خزانه برنج


Ephydra   afghanica


خسارت این آفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم  می باشد. مستقیم: لارو  و شفیره این آفت از ریشه گیاه تغذیه می کنند و باعث زخم شدن ریشه گیاه می شود، غیرمستقیم : زخم های ایجاد شده باعت ورود میکرو اورگانیسم های دیگر باعث پوسیدگی ولهیدگی در ریشه برنج می شود. در منطقه کُر و یا در مرودشت 10 روز بعد از  کشت در مزرعه علائم خسارت در ریشه مشخص است محل های تغذیه این افت در ریشه  به شکل بند های انگشت دست  مشخص و خم می شود. در آلودگی های شدید باعث خشکی، کوتولگی بوته برنج می شود در صورتی که دما بالا باشد خسارت به صورت سبز خشکی نمایان میشود.  5-4  سیکل زندگی در منطقه دارند. به صورت تخم و شفیره زمستان گذرانی می کنند.


مدیریت و کنترل مگس خزانه


تقویت گیاه تا حدی  زیادی خسارت را کاهش می دهد، استفاده از سموم دیازینون گرانول به مقدار 15 کیلو گرم در هکتار ، دلتامترین  و یا دیازینون 1 لیتر در هکتار  همراه با آب ابیاری،  در مورد سموم باید توجه داشت بعد از استفاده حتما 24 ساعت آب مزرعه قطع شود تا سموم به عمق پایین که ریشه گیاه است نفوذ کند .