کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، از گروه اوره‌ها
فرمولاسیون:
 تربونیل Tribunil            %70          WP
تاریخ ثبت:  سال 1353
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم 2 فرآیند فتوسنتز
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب عمدتاً از طریق ریشه و به مقدار کمتر توسط برگ‌ها 
علائم تأثیر در گیاه: کلروز سریع و نکروزه شدن از حاشیه برگ‌ها و در نهایت خشک شدن برگ‌ها 
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 3 ماه
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز در مزارع غلات، نخود، باقلا، حبوبات، سیر] 4/1 تا 8/2 کیلوگرم ماده مؤثره در هکتار[
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز باریک برگ و پهن‌برگ در غلات، لگوم‌ها، ذرت، سیر و پیاز
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 4/1 تا 4 کیلوگرم در هکتار، قبل از رویش علف‌های هرز و گیاه زراعی به کار می‌رود.
•جهت کنترل علف‌های هرز موجود در تاکستانها و درختان زینتی می‌توان این علف‌کش را در ترکیب با سایر علف‌کشها بکار برد.
احتیاط‌های لازم:
•این سم اثر باقی ماندگی در خاک دارد و از این جهت باید به میزان حساسیت محصول بعدی توجه نمود.
•کاربرد این علف‌کش به همراه کود اوره و یا سایر کودهای محلول توصیه نمی‌شود.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50،EC50):5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 9/15 تا 29 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها. 
methabenzthiazuron