کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

نوآریمول
قارچ‌کش سیستمیک از گروه پیریمیدین‌ها
فرمولاسیون:
1. تری‌میدال Trimidal               % 9             EC                 
تاریخ ثبت: 13/4/73 ثبت موقت به مدت  سه سال و 28/7/76 تمدید به مدت  3 سال از تاریخ انقضا تا 29/12/79
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول
موارد مصرف در ایران:
کنترل سفیدک پودری و لکه سیاه سیب و سفیدک پودری انگور، سفیدک پودری هلو و شلیل.
موارد مصرف در سایر کشورها:
کنترل بیماری‌هایی مانند لکه‌برگی‌ها، زنگ‌ها، سیاهک‌ها و سفیدک‌های پودری.
راهنمای مصرف:
•کنترل سفیدک پودری و لکه سیاه سیب: محلول‌پاشی به نسبت 75/0 در هزار
•سفیدک پودری انگور: محلول‌پاشی به نسبت 2/0 در هزار
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت ( LD50، LC50 ،EC50):  < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، < 2000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، 27/0 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها، 640 میکروگرم بر لیتر برای دافنیا و 50 میکروگرم بر وزن زنبور برای زنبور عسل.

nuarimol