کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

علف‌کش انتخابی، سیستمیک،  از گروه سولفونیل اوره
فرمولاسیون:
سامسون        Samsun             w/v      %4       SC          
تاریخ ثبت:  سال 1386
ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده سنتز اسیدهای آمینه(ALS, AHAS)، بخصوص والین و ایزولوسین و در نهایت توقف تقسیم سلول و رشد گیاه.
نحوه جذب و انتقال درگیاه:  جذب از طریق برگ و ریشه و قابل جابجایی در  آوندهای چوبی و آبکش گیاه و تجمع در بافت‌های مریستمی. 
علائم تأثیر در گیاه:  جلوگیری از رشد، کلروز، نکروزه و در نهایت مرگ جوانه‌ها، رنگ زرد و سپس ارغوانی در برگ‌ها و ساقه‌ها و مرگ تدریجی گیاه.
ماندگاری در خاک(نیمه عمر): 26 روز
موارد مصرف در ایران:
علف‌های هرز کشیده برگ در مزارع ذرت دانه ای
موارد مصرف در سایر کشورها:
علف‌های هرز یکساله باریک برگ و پهن‌برگ و برخی چند ساله‌ها (مثل قیاق و مرغ) در مزارع ذرت
راهنمای مصرف:
•مقدار مصرف 2 لیتر در هکتار بصورت پس رویشی
•بهترین زمان مصرف مرحله 2 برگی ذرت می‌باشد.
• این علف‌کش باید در تناوب با سایر علف‌کش‌ها  مورد استفاده قرار گیرد تا پدیده مقاومت درعلف‌های هرز صورت نگیرد.
ملاحظات زیست محیطی:
•این علف‌کش برای پستانداران سمیت پایین دارد.
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50):5000 > میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران
nicosulfuron