کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

 

ج) RISC (RNA- Induced silencing complex) :

کمپلکس القاء کننده خاموشی یک ترکیب پیچیده است که با اتصال به siRNA به واسطه رشته آنتی سنس آن به سمت توالی مشابه بر روی mRNA هدایت میشود و با بخش نوکلئازی خودش منجر به تخریب mRNA  هدف میگردد.این ترکیب ریبونوکلئو پروتئینی 500KDa وزن دارد. هنوز  اجزاء دقیق RISC  به طور کامل شناسایی نشده اند اما برخی از اجزای آن شامل موارد ذیل است :

- پروتئینهای متصل شونده به RNA  (RNA binding proteins) .

- هلیکاز که سبب باز شدن دورشته siRNA از هم میشود.

- RdRp  (RNA dependent RNA polymerase) که به کمک آن RNA تک رشته ای ، دو رشته ای میشود. RdRP نقش بسیار مهمی در تکثیر سیگنال siRNA بازی می کند و اجازه گسترش آنرا در سراسر بدن موجود می دهد. همچنین RdRP ممکن است مسئول ادامه دادن PTGS و نگه داری سطح آن در غیاب dsRNA باشد.

- پروتئینهای درون غشایی (Transmembrane proteins)  : انتشار سیستمیک خاموشی ژن از یک سلول به سلول دیگر به خوبی در موجودات مختلف روشن شده است در این زمینه یک سری از پروتئینها نقش دارند که احتمالا بخشی از RISC هستند و به عنوان کانال یا گیرنده جهت انتشار سیستمیک سیگنالهای خاموشی که همان siRNA ها هستند عمل میکنند.

- پروتئینهای نوکلئازی که در هنگام اتصال به mRNA باعث تجزیه آن میشوند.