کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

بخش کشاورزی

 

جزوه آموزش قارچ دکمه ای

 

 

 

 

گرد آورندها: مهندس سجاد فلاحی

       مهندس مرتضی تابنده

 

 

                                            مهرماه 91

پیش گفتار

ورمی کمپوست

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه ..................................................................................................................................2

تعریف ورمی کمپوست ........................................................................................................3

فرآیند تولید ورمی کمپوست ...............................................................................................3

مزایای ورمی کمپوست .........................................................................................................4

مزایای استفاده از ورمی کمپوست به جای کود شیمیایی ........................................................4

برتری ورمی کمپوست به کمپوست معمولی .........................................................................5

اهداف پرورش کرم خاکی ...................................................................................................6

موارد کاربرد کرم خاکی ......................................................................................................6

مواردی از تحقیقات انجام شده ............................................................................................8

سیکل زندگی و تولید مثل کرمهای خاکی .............................................................................9

شرایط محیطی مطلوب برای تولید ورمی کمپوست ...............................................................11

روش تولید ورمی کمپوست .................................................................................................13

 تغذیه کرم خاکی ................................................................................................................18

تاثیر بستر های مختلف بر روی تعداد کرمها .......................................................................22

پروار کردن کرمهای خاکی .................................................................................................22

روشهای جداسازی کرمهای خاکی .......................................................................................22

حمل و نقل کرمهای زنده ....................................................................................................24

میزان مصرف ورمی کمپوست .............................................................................................24

روند اجرای طرح تولید ورمی کمپوست ...............................................................................25

تولید ورمی کمپوست در منزل ............................................................................................26

نحوه ساختن سطل تبدیل زباله به ورمی کمپوست در منزل .................................................26

آفات کرم خاکی ................................................................................................................33

ورمی کمپوست در سایر کشورها .......................................................................................36

منابع مورد استفاده ............................................................................................................38

 
 

 

 


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

 

عنوان:

جداسازی قارچ های خاک

(Isolation of soil Fungi)

 

 

استاد مربوطه:

 خانم دکتر بصیر نیا

 

 

 

گرداورنده

 مهندس مرتضی تابنده

 

(کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی)

 

تابستان 1392

مقدمه

˜ قارچ چیست؟

قارچ های موجودایت کوچک، عموماً میکروسکوپی، دارای هسته، اغلب
رشته ای، منشعب مولد هاگ و عاری از سبزینه هستند. قارچ ها، دیواره سلولی حاوی کتین و گلوکان (بدون سلولز) به عنوان استخوان بندی دارند که دربستری از پلی ساکاریدها و گلیکوپروتئین ها تثبیت شده اند. گروهی از موجودات شبیه قارچ، یعنی اُاُمیکوتا که اُاُمیست ها نامیده می شوند تا سال 1990 قارچ های حقیقی شناخته
می شدند. با چند استثناء دیواره سلولی غالب اُاُمیست ها دارای گلوکان و مقدار کمی سلولز ولی فاقد کتین است. اُاُمیکوتا در حال حاضر در سلسله کرومیستا قرار دارند نه قارچ ها اما به خاطر زیادی شباهت هایشان به قارچ، حداقل از نظر تولید بیماری در گیاهان، همچنان قارچ در نظر گرفته می شوند.

بسیاری از قارچ ها دارای بدنه رویشی رشته ای به نام میسلیوم هستند. میسلیوم از تمام جهات انشعاب پیدا می کند. هر یک از انشعاب های میسلیوم ریسه نامیده می شود. ضخامت ریسه ها یکنواخت و معمولاً در حدود 2 تا 10 میکرومتر است اما در برخی از قارچ ها ممکن است به بیش از 100 میکرومتر برسد. طول میسلیوم در برخی از قارچ ها فقط چند میکرومتر است اما در بعضی ممکن است به چندین متر برسد (اگریوس، 2005).

موضوع :بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم


چکیده

گندم به عنوان مهمترین محصول زراعی و ماده غذایی کشور بطور متوسط 5/6 میلیون هکتار از اراضی کشور را بخود اختصاص داده و بالغ بر 5/10 میلیون تن تولید دارد. عملکرد پائین گندم در ایران در مقایسه با جهان عمدتاً بواسطه سطوح پائین نهاده ها (بویژه آب) و ضعف مدیریت زراعی است. تکیه بر افزایش عملکرد بعنوان کلیدی ترین راه حل افزایش تولید گندم، توسعه تحقیقات در       زمینه های کاهش ضایعات و ساماندهی بذر را بعنوان راهکاری مناسب طلب می نماید. بررسی منابع مختلف نشان می دهد که میزان بذر کافی و اقتصادی بطور معنی داری کمتـر از میـزان بـذری اسـت که در حال حاضـر اکثر گندمکاران کشور مصرف مـی نمایند. علت عمده این مصرف اضافی عدم اطمینانی است که زارعین از استقرار گیاه (تراکم بوته) در مزرعه دارند.

 به منظور بررسی

نقش مصرف کودها در زراعت گندم:

 

مقدمه :
تولید مثل و بقاء موجودات زند به سازگاری آنها با محیط طبیعی بستگی دارد . موجودات وحشی تحت فشار مداوم انتخاب طبیعی قرار داشته و تحت این فشار برای سازگاری با شرایط اقلیمی خاکی خاصی شکل گرفته اند . گیاهان زراعی کنونی در اصل گیاهان وحشی       بوده اند که در نتیجه فعالیتهای زراعی انسان شکل گرفته اند . انسان در تبدیل گیاهان وحشی به گیاهان اهلی به طور نا آگاهانه یا آگاهانه و از طریق عملیات اصولی زراعت این صفات را که بقاء گیاهان وحشی را در طبیعت تضمین می کرد از آنها گرفت . این عملیات شامل بذر گیری ، تهیه بستر کاشت و عملیات تیماری شامل کود دهی و آبیاری و مبارزه با آفات ، بیماریها و علفهای هرز گیاهان می باشد.
در این مقاله سعی شده است تا به گوشه ای از عملیات زراعی که توان انسان بر روی گیاهان انجام می گیرد اشاره نماییم.
برای تنظیم مطالب این مقاله از منابع مختلفی استفاده به عمل آمده و کوشش شده است تا مطالب به اندازه کافی تشریح گردیده باشد.
امید است که این مقاله به عنوان محرکی جهت تالیف کتابهای پر بارتر و مفیدتر توسط متخصصین علم زراعت این کشور عمل نماید.

 

گوجه فرنگی:

سه نوع گوجه فرنگی از نظر رشد وجود دارد:

 

،

 

در ماههای مختلف سال ، کارهای زیر را در باغ انجام می دهیم:

فروردین:

انجام هرس خشک اعم از فرم دهی وباردهی ، انجام عملیات اصلاح داخل باغات (کوددهی ،بیل کاری ،مبارزه با علفهای هرز ،آبیاری و......) بانکت بندی باغات دیم جهت ذخیره رطوبت وسربرداری نهال هایی که تازه کاشت نموده ایم.

.

میزان کود مناسب برای گیاهان


 

تغذیه گیاهی :

با استفاده از محلول پاشی درختان گردو به منظور تقویت جوانه های گل ومیوه در نتیجه افزایش عملکرد وبهبود کیفیت میوه های گردو می توانیم از فرمول کودی با شرایط زیر استفاده نماییم:

1-   مخلوطی از سولفات روی 5 در هزار + کود اوره 5 در هزار + اسید بوریک 5 در هزار.

2-   زمان محلول پاشی در دونوبت یکی پس از برداشت محصول در اواسط مهر تا اوایل آبان ماه هر سال و نوبت دوم در اوایل تا اواسط فروردین هر سال در هنگام تورم جوانه ها صورت می گیرد.

به علت افزایش نسبت کربن به نیتروژن در خاک استفاده از کاه بن بیش از حد مضر است در مورادی به دلیل ترکیب آب با مواد موجود در کاه عصاره ای ایجاد شده که باعث جلوگیری از رشد گیاهان دیگر می شود به این خصوصیت خصوصیت آللوپاتیک که در شرایط طبیعی گیاه از آن جهت رقابت با دیگر گیاهان و حفظ بقاء خود استفاده می کنند

کاربرد کود های زیستی در تولید گیاه زراعی

کود های زیستی اشاره به کود هایی دارند که در وحله اول دارای نژاد هایی از ریز موجودات به تعداد کافی هستند که برای افزایش باردهی گیاه زراعی بکار می روند.ازاشکال مختلف انها مانند نیتراجین ,ازتوباکترین ,فسفوباکترین ,و جلبک های سبز آبی در کشاورزی مدرن به طور گسترده استفاده می شود.جهت تثبیت ازت هوا یا حل نمودن عناصر غذایی گیاه مثل فسفات ها یا برای تحریک رشد گیاه با سنتز مواد تقویت کننده رشد این نوع کود ها کاربرد دارند.برخی گونه ها ی آنها موجب توقف رشد ریزموجودات ساپروفیتی و بیماریزا موجود در نزدیک سیستم ریشه گیاهان زراعی شده و از این طریق سبب کاهش خسارت بیماری های گیاهی می شوند.کود نیتراجین یک کود پیتی ,لیگنیتی یا با زمینه خاکی است که دارای نژاد های موثر  رایزوبیوم ویژه گیاهان زراعی لگومینوزه می باشد.