کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

کشاورزان گرامی درهنگام سمپاشی مزارع به نکات زیر توجه فرمائید.

1- انتخاب علف کش مناسب و موثر در کنترل علف هرز غالب مزرعه ضمن مشورت با کارشناسان ذیربط

2- رعایت دوز سم توصیه شده و رعایت موارد فنی اختلاط و نحوه استفاده از علف کش

3- در دماهای پایین و بالا از علف کش استفاده ننماییم بطوریکه در مواقعی که هوا سرد اَست به دلیل توقف رشد علف هرز تاثیر پذیری علفکش کمتر خوهد بود. در استان اردبیل ودر مناطق سردسیری آن اواخر فروردین تا اوسط اردیبهشت ودر مناطق گرمسیری استان از اواخر اسفند تا اواسط فروردین بهترین زمان مصرف علفکش ها در غلات محسوب می گردد. (البته به شرط مناسب بودن وضعیت آب وهوا وبا نظر تیم کارشناسی شبکه های مراقبت مدیریت های جهاد کشاورزی).

4- قبل از اقدام به سمپاشی از وضعیت جوی خصوصاً بارش باران ومسیر وسرعت باد اطلاع بدست آورید.زیرا بارش باران باعث شسته شدن سم از روی علفهای هرز می شود و باعث پاشش غیر یکنواخت وبادبردگی وهدر رفت علف کش یا ایجاد خسارت در مزارع همجوار نا همگون می شود.

5- از اختلاط سموم علفکش ناسازگار با هم خصوصاً علفکش های هورمونی با سایر علفکشها خودداری نماییم.

6- در هوای آفتابی شدید از سمپاشی خوداری نماییم زیرا قطرات سم باقی مانده بر روی برگ ها در شرایط آفتابی شدید باعث ایجاد لکه های گیاه سوزی بر روی گیاهان زراعی مز گردد.

7- اگر از عفکش توفوردی می خواهیم استفاده کنیم ودر مزارع همسایه محصولاتی مانند یونجه، چغندر، حبوبات وپنبه کاشته شده باشد باید دقت نماییم تا این سم به این مزارع برخورد ننمایید. (خصوصاً مسیر باد بایستی در نظر داشت).

8- بعد از هر سم پاشی داخل مخزن وشلنگ ونازل آن را با آب ومواد شوینده باید بشوییم.

9- در سمپاشی وریختن سموم به داخل مخزن باید مسایل احتیاطی را رعایت نموده وباید از لباس مخصوص ودستکش وعینک وکلاه وماسک وکفش سمپاشی (چکمه ) استفاده نمود.

10- قبل استفاده از سموم بر چسب وبروشور سموم را مطالعه وبا کارشناسان ذیربط مشورت نمایید.

 

 

مبارزه با علفهای هرز مزارع گندمتعریف

هرگیاهی که به صورت ناخواسته وبر خلاف کشاورزدر مزرعه رویش پیداکند علف هرز محسوب میگردد،به بیان بهتر علف هرز گیاهی است که بر خلاف محصول مورد کشت در مزرعه رشد کند هرچند که خود جزو گیاهان زراعی بوده وبه تنهایی ممکن است به یک محصول کشت شود ولی در مزرعه مورد نظر به عنوان عامل تلقی شده وعلف هرز محسوب می گردد.

کلینیک گیاه پزشکی کُر

 

گزارش مزارع گندم تحت پوشش کلینیک

 

 

کارشناسان کلینیک

مرتضی تابنده بخت  (مسئول فنی)

 

 

تابستان  92 

مقدمه

رشد جمعیت و به دنبال آن نیاز بشر به محصولات کشاورزی در حد تکافو همواره از دغدغه های کشورهای جهان بوده و رسیدن به امنیت غذایی آرمان مسئولان و کارگزاران در حیطه کشاورزی می باشد چنین می نماید که این افق متعالی با افزایش سطح زیر کشت و بهره گیری از فنآوریهای نوین دور از دسترس نباشد.محدودیت های آب و خاک در اکثر مناطق دنیا و در کشور ما، اثر رویکرد نخست یعنی افزایش سطح کشت را به حداقل رسانیده است. اما بکاریگری روش های مناسب در آماده سازی زمین، بهبود عملیات خاک ورزی، کاشت، داشت، برداشت، تغذیه صحیح گیاه، استفاده بهینه از امکانات در جهت استقرار مناسب گیاه در خاک و افزایش درصد سبز محصول و نیز بهره گیری از اصول درست در مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز نهایتاً به افزایش عملکرد، کاهش هزینه تولید و خسارت ناخواسته منجر می گردد.

کلینیک گیاه پزشکی کُر

 

 

عنوان:

    جداسازی قارچ های خاکزیی

(Isolation of soil Fungi)

 

کارشناسان کلینیک

 مرتضی تابنده بخت  (مسئول فنی)

                                            

                                               تابستان 1392

 

 

Contents

مقدمه. 3

قارچ چیست؟. 3

نقش قارچ ها: 3

برای چه از خاک قارچ جدا کنیم؟. 4

انواع   قارچ های خاک: 4

نقش قارچ ها در خاک: 5

عوامل موثر بر قارچ های خاک : 5

استخراج و آماده سازی نمونه خاک.. 7

زمان نمونه برداری.. 8

جداسازی از خاک.. 8

روش جداسازی مستقیم عبارتند از. 8

روش ترقیق در پتری.. 8

آماده کردن محیط کشت جداسازی.. 9

قارچ کش ها 10

وسایل و مواد مورد نیاز: 10

خواص ظاهری قارچ برای شناسایی. 11

نمونه های جمع آوری شده 11

روش های کشت نمونه. 11

روش کار. 12

تهیه سوسپانسیون خاک.. 12

کشت دادن سوسپانسیون خاک بر روی محیط کشت.. 12

تکرار کشت نمونه ها 13

جدا سازی قارچ فیتوفترا از خاک.. 13

تله کاغذ صافی. 13

تعداد کلنی های تشکیل شده در محیط  T+N+PDF. 13

قارچ های جداشده 14

Saprolegnia. 14

Phytophthora. 14

Rhizopus. 15

Mucor 16

Aspergillus. 17

Penicillium.. 18

Cladosporium.. 19

Chrysosporium.. 19

Alternaria. 20

Graphium.. 21

نتیجه. 22

منابع و مآخذ: 22

 


 

کلینیک گیاه پزشکی کُر

 

گزارش مزارع برنج  تحت پوشش کلینیک

 

 

کارشناسان کلینیک

مرتضی تابنده بخت  (مسئول فنی)


 

تابستان  92


برنج

پیشگفتار

برنج پس از گندم مهمترین ماده ی غذایی دنیا است. دانه ی برنج فقط به مصرف انسان می رسد، و در قاره ی آسیا نزدیک به80 درصد کالری روزانه ی مردم توسط برنج تامین می شود. خاستگاه برنج کشورهای آسیای جنوب شرقی است و ممکن است به طور مستقل در چین، هندوستان و اندونزی اهلی شده باشد. پیشینه ی کشت آن به 1500 تا2000 سال پیش از میلاد می رسد. بیش از20 گونه موجود برنج تنها دو گونهsativa   وglaberrima در سطح تجاری کشت می شوند. تمام ارقام برنجی که در قاره ی آسیا، آمریکا و اروپا کشت می شوند، متعلق به گونه ی  sativaهستند و گونه یglaberrima تنها درسطح محدودد، به صورت دیم در بخش های از قاره ی آفریقا کشت می شود. ایده ی استفاده از ارقام هیبرید برنج در دنیا نخستین بار در سال 1960 به وسیله ی پژوهشگران چینی مطرح شد و هم اکنون بیش از60 درصد سطح زیر کشت برنج این کشور را تشکیل می دهد و محصو ل این ارقام هیبرید به طور متوسط 15درصد بیشتراز بهترین ارقام اصلاح شده ی غیر هیبرید بوده است. استفاده از ارقام هیبرید در کره ی جنوبی وسایر کشور های آسیا یی نیز در حال گسترش است مشکلاتی هم چون تهیه ی هر ساله ی بذر از مراکز اصلاح بذر وصرف هزینه ی بیشتر ، مانع گسترش سریع سطح زیر کشت ارقام هیبرید شده است.عکس قارچ آلترناریا
ورتیسلیوم                                                                                                         الترناریا


سیب از گونه های وحشی موجود در آسیا و اروپا به دست آمده و قدمت کشت آن به سال های ماقبل تاریخ می رسد با وجود قدمت کاشت سیب در دنیا و شناختی که در ایران زمین از این درخت داشته اند تا این اواخر به عنوان یک محصول تجاری تلقی نمی شد . در واقع در سی سال اخیر سیب به صورت تجاری در ایران کشت شده است . درخت سیب در بیشتر نواحی ایران می روید و بارور می شود و هر ناحیه ای سیب مخصوص دارد . سیب گلاب ، سیب دماوند ، سیب شمیران ، سیب ترشی آش ، سیب خراسان ، سیب شیرین درشت و ... گل درخت سیب در اوسط بهار در می آید بنابراین کمتر دچار سرمازدگی می شود . درخت سیب در زمینی که خاکش رسی و کود داده شده است و قشر زیرینش قابل نفوذ به آب باشد تنومند می شود و میوه اش خوب و فراوان خواهد بود . در زمینی که خاکش رسی و آهکش از ده درصد تجاوز نکند درخت سیب پرحاصل می شود . درخت سیب را در تمام زمین هایی که خاکش متوسط باشد می توان کاشت . درخت سیب در آب و هوای مرطوب بهتر رشد می کند . ولی در آب و هوای خشک رشدش قابل توجه نیست. اکثرا درخت سیب در نقاط خنک و رو به شمال که برای درختان دیگر مناسب نیست کاشته می شود. درخت سیب نیز مانند درختان دیگر نیاز به عملیات مناسب آبیاری ، هرس ، کوددهی و... دارد  .