کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۲۲ مطلب با موضوع «جزوه ها» ثبت شده است

زیست شناسی مکانیزم وکاربردهای خاموشی ژن از طریق مداخله RNA

(RNA Interference )(RNAi)

۱ -  مقدمه :

خاموشی یک مکانیسم تنظیم بیان ژنها و تدبیر دفاعی سلولهای زنده بر علیه توالی های DNA پارازیت از قبیل ترانسپوزونها٬ رتروترانسپوزونها ٬ رتروپوزونها و توالی های DNA  و RNA  از ویروسها میباشد. متیلاسیون DNA و خاموشی ژن در سطح نسخه برداری (TGS) بطور عمده مسئول این است که وفور جابه جایی ها را در حد می نمیمم حفظ کند . اما خاموشی ﮊن در سطح پس از نسخه برداری (PTGS) همچنین حفاظت اضافی بر علیه ناپایداری ژنومی ایجاد شده توسط ترانسپوزون ها را فراهم می کند .

 

عنوان: بررسی تغییر در واکنش‌های تنفسی گیاهان‌‌ ناشی از‌ پاتون‌ها  

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر طاهره بصیرنیا 

تهیه کننده : مهندس تابنده ، دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی

 

چکیده :

مطالعه مقاومت گیاهان به پاتوژن ها در سطح ملکولی موضوع تحقیقات گسترده ای برای درک این فرآیند پیچیده واقع شده است در این فرآیند که از بر آیند تعداد زیادی از مواد بیو شیمیایی و چرخه های پیچیده سیگنال دهی تشکیل شده است یکی از مهمترین عملکردهایی که دچار تغییر می شود چرخه های تنفس سلول های گاهی است که دچار تغییراتی می گررد در ادامه متن در این رابطه ابتدا به موضوع فیزیو لوژی تنفس در گیاهان پرداخته و سپس را بطه این چرخه ها را با فرایند فسفریلاسیون و سیگنال های کینازی را که در اثر حضور پاتوژن ها تولید می شود و موجب تغییر آهنگ تنفس گیاه می شود   به طور خلاصه مطالبی بیان  شده است .