کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با موضوع «جزوه کود قسمت اول» ثبت شده است

 کودهای شیمیائی و انواع آن

تهیه کننده: دکتر عبدالحسین ضیائیان

شهریور 1388

 

تعریف کود: بطور کلی هر ماده ای که بتواند یک یا چند عنصر غذائی مورد نیاز گیاه را تامین نماید را کود گویند. کودها به دو دسته آلی و شیمیائی تقسیم می شوند. بنا به تعریف هر ماده شیمیائی که بتواند یک یا چند عنصر غذائی مورد نیاز گیاه را تامین نمائید کود شیمیائی و هر ماده آلی که بتواند عناصر غذائی مورد نیاز گیاه را تامین نمائید کود آلی می گویند.