کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۲۴۶ مطلب با موضوع «سم ها» ثبت شده است

هیدروژن سیانید
آفت کش عمومی خصوصا موش کش، حشره‌کش تدخینی
فرمولاسیون:
سیماگ Cymag     %40     P
نحوه اثر: از طریق تولید اسید سیانیدریک سبب مرگ موش یا حشره می گردد.   
موارد مصرف در ایران:
موش کلاهو در زارعت غلات [1 تا 3 گرم در هر لانه از اواخر زمستان تا اوایل تابستان]
راهنمای مصرف:
•مانع انتقال اکسیژن از هموگلوبین به بافت‌های سلولی می‌شود.
•به عنوان حشره‌کش و جونده کش تدخینی در محل‌های بسته مثل انبار غلات و در بعضی کشورها در گلخانه‌ها مصرف می‌شود.
• نمک سدیم و پتاسیم آن در اثر رطوبت هوا به گاز HCN تبدیل می گردد و برای مبارزه با خرگوش و موش از طریق تدخین دانه مصرف می‌شود.
•برای آبزیان و زنبورها خطرناک است .
•این سم بسیار خطرناک می‌باشد و مصرف آن توسط پرسنل فنی باید انجام پذیرد .
ملاحظات زیست محیطی:
میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران  44/6 میلی‌گرم بر کیلوگرم
sodium cyanide

جونده کش از گروه آنتی کواگولانت (کومارین)
فرمولاسیون:
1. وارفارین        Warfarin                         %20               P
2. وارفارین     Warfarin                         %15               WP 
3. وارفارین     Warfarin                         %25               WP       
4. وارفارین        Warfarin                         %021/0          B
تاریخ ثبت: 1/10/47 ، 5/6/57 ، 30/7/63  جهت مصارف خانگی
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: با کاهش پروترومبین خون باعث خونریزی داخلی در موش می‌شود.
موارد مصرف در ایران:
موش‌های انباری وخانگی

اگزادیاژیل
علف‌کش انتخابی، از گروه اگزادیازول
فرمولاسیون:  .
1. تاپ استار Topstar              %80             WG                  
2. تاپ استار  Topstar               %3              EC   
تاریخ ثبت:  سال 1381
ویژگی‌های خاص:

2-        گندم  وجو ایلوکسان 36% EC 3 لیتر در هکتار  4تا2 برگی علف هرز  ششش  گرانستار – بروموکسینل  - با توجه به مقاومت برخی از گونه های علف هرز لازم است تناوب مصرف سموم علفکش رعایت گردد
3-گندم وجو آکسیال     10% EC                 450سی سی در هکتار +1/5 لیتر روغن آدیگور از 3 برگی تا آواخر پنجه زنی گندم 6-2 برگی علف هرز  یولاف  - فالاریس – لولیوم  گرانستار    در برخی از مناطق بر روی رقم دورروم زردی شدید مشاهده شده بنابراین از مصرف در مزارع گندم دوروم خودداری شود 
4-گندم و جو سافیکس  BW        20% EC 3 لیتر در هکتار  از اواخر پنجه زدن تا تشکیل چهارمین گره ساقه گندم و جو قابل استفاده است بهترین زمان مصرف از ساقه رفتن تا تشکیل بند دوم ساقه است  یولاف وحشی – ضمناً دردم روباهی باعث توقف رشد میشود       بین مصرف سافیکس و پهن  برگ کشهائی مانند توفوردی و دوپلسان سوپروبرومیسیدام-آ فاصله زمانی حدود 10-7  روز رعایت گردد 

اکسی کلرو مس
قارچ‌کش و باکتری‌کش تماسی با اثر حفاظتی از گروه ترکیبات مسی
فرمولاسیون
1. کوپراویت Cupravit           % 35                        WP
نحوه اثر: اختلال عمومی در متابولیسم سلولی.
موارد مصرف در ایران
گموز مرکبات، گموز پسته، پوسیدگی فایتوفترایی طوقه درختان هسته‌دار و دانه‌دار، شانکر سیتوسپورایی درختان میوه، شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار، شانکر باکتریایی لیموترش، آتشک درختان میوه دانه‌دار، پیچیدگی برگ هلو، لکه غربالی درختان میوه هسته‌دار، لکه‌آجری بادام، آنتراکنوز گردو، سفیدک داخلی جالیز، لکه زاویه‌ای خیار، بادزدگی سیب‌زمینی، سرخشکیدگی مرکبات (Nattrasia mangiferae) و پوسیدگی گل‌آذین خرما.

اکسی فلورفن
علف‌کش تماسی، حلالیت کم در آب، انتخابی، از گروه دی فنیل اتر
فرمولاسیون:
گل               Goal                 w/v  %24              EC
تاریخ ثبت:  سال 1379
ویژگی‌های خاص:
 نحوه اثر: بازدارنده پروتوپورفیرینوژن اکسیداز(Protoporphyrinogen oxidase( PPO))

اکسی دیمتون متیل
حشره‌کش سیستمیک، تماسی با خاصیت کنه‌کشی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون:
1. متاسیستوکس - آر Metasystox R         g/l 250           EC
 تاریخ ثبت: 1/10/47 – 21/8/52 در ظروف 5 لیتری
ویژگی‌های خاص:

استوکلر
علف‌کش انتخابی از گروه کلرواستانیلید
فرمولاسیون:
1. آسنیت   Acenit                         %50          EC 
2. سورپاس Surpass                      %76          EC
تاریخ ثبت:  سال 1378
ویژگی‌های خاص:
نحوه اثر: بازدارنده تقسیم سلولی از طریق ممانعت از سنتز پروتئین، بازدارنده سنتز اسیدهای چرب با زنجیره بسیار طویل

استامی پراید(acetamiprid)

حشره‌کش سیستمیک و نفوذی با فعالیت و تأثیر تماسی و گوارشی  از گروه نیکوتینوئید

فرمولاسیون:

1. موسپیلان Mospilan                 w/w %20              SP

تاریخ ثبت: 22/8/79 برای مینوز سیب، ‌تمدید لغایت پایان 85 ؛ 28/8/80 برای پسیل پسته تمدید لغایت پایان 86 ؛ 28/9/84 برای کنترل کرم سیب ثبت موقت به مدت 3 سال

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: اختلال در عمل گیرنده‌های عصبی نیکوتینیک استیل کولین که سبب تأثیر در سیناپس‌های سیستم اعصاب مرکزی حشره می گردد . 

 موارد مصرف در ایران:

مینوز لکه گرد در سیب [5/0 در هزار] ، پسیل در پسته [250- 200 گرم در هزار لیتر آب]  و کرم سیب [5/0 در هزار در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب]

راهنمای مصرف:

•5/0 در هزار برای کنترل مینوز سیب ؛  25/0 – 2/0 در هزار (250- 200 گرم در هزار لیتر آب) برای کنترل پسیل پسته؛ 5/0 در هزار برای کنترل کرم سیب در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب    

    ملاحظات زیست محیطی: 

•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران217-146میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-80 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   برای ماهی‌ها1000 میلی‌گرم بر لیتر، LC50   برای دافنی 200 میلی‌گرم بر لیتراسپینوساد(spinosad)

حشره‌کش انتخابی تماسی و گوارشی

فرمولاسیون:

 تریسر Tracer             g/L       w/v240    SC                          

تاریخ ثبت: 1/3/85

 ویژگی‌های خاص:

 نحوه اثر:  حشره‌کش عصبی که با تاثیر روی گیرنده‌های استیل کولین، سبب فلج شدن و مرگ حشره می گردد.