کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۲۴۶ مطلب با موضوع «سم ها» ثبت شده است

اسپیرودیکلوفن(spirodiclofen)

کنه‌کش تماسی از گروه تترونیک اسید 

فرمولاسیون:

اینویدور (Envidor)              w/v %24 SC

تاریخ ثبت: 22/1/84 برای مدت سه سال موقت علیه کنه قرمز اروپایی کنه تارتن دو نقطه ای ،‌کنه زنگار مرکبات ودر تاریخ 4/2/85 ثبت موقت به مدت 3 سال بر علیه کنه قرمز مرکبات ، 17/2/86 ثبت موقت به مدت سه سال برای پسیل پسته     

ویژگی‌های خاص:

 نحوه اثر: غیر سیستمیک و تماسی که سبب اختلال دررشدونمو کنه‌ها شده و از سنتز چربی‌ها ممانعت می کند.   

 موارد مصرف در ایران:

آزینفوس متیل
حشره‌کش،  کنه‌کش تماسی، گوارشی با اثر تخم کشی از گروه فسفره آلی
فرمولاسیون:
1. گوزاتیون M (Guzathion- M)                  %20          EC
2. گوزاتیون M (Guzathion- M)                  %20         WP
تاریخ ثبت: 1/10/47
ویژگی‌های خاص:

آزوسیکلوتین
د خودداری نمائید.
•پروپال برای زنبور عسل بی خطر است .
•دوره کارنس در درختان میوه 15 روز، در صیفی جات 7 روز
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50  برای پستانداران 363 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان 250-144 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50  برای ماهی‌ها 4 میکروگرم بر لیتر، EC50  برای دافنی 04/0 میلی‌گرم بر لیتر
azocyclotin

ادیفنفوس
قارچ‌کش حفاظتی و معالجه‌کننده از گروه ترکیبات آلی فسفره
فرمولاسیون:
1.هینوسان Hinosan          % 50            EC                                
تاریخ ثبت: 14/6/55
نحوه اثر:

اتیون(ethion)

حشره‌کش و کنه‌کش تماسی از گروه فسفره آلی

فرمولاسیون:

1. ستیون Cethion                             g/l 470              EC

2. اتیول   Ethiol                            g/kg 250               WP

تاریخ ثبت: 1/10/47

ویژگی‌های خاص:

اتوکسازول(etoxazole)

کنه‌کش تماسی غیر سیستمیک از گروه بازدارنده رشد

فرمولاسیون:

باروک Baroque                        %10             EC 

باروک Baroque                w/v  %10             SC

تاریخ ثبت: 24/6/82 ثبت موقت به مدت 3 سال               

ویژگی‌های خاص:

اتال فلورالین(ethalfluralin)

علف‌کش انتخابی، از گروه دی نیترو آنیلین

فرمولاسیون:

سونالان Sonalan           % 3/33          EC
تاریخ ثبت:  سال 1355

اپوکسی کونازول(epoxiconazole)

قارچ‌کش سیستمیک، حفاظتی و معالج از گروه تری‌آزول‌ها.

 فرمولاسیون

1. اُپوس Opus                     %5/12                SC                                  

تاریخ ثبت:  1/2/82 ثبت موقت به مدت 3 سال

نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول.

موارد مصرف در ایران

آبامکتین(abamectin)

حشره‌کش و کنه‌‌کش انتخابی با خاصیت تماسی، گوارشی، نفوذی از گروه آورمکتین

فرمولاسیون:

1. ورتی مک Vertimec                  % 8/1                       EC

تاریخ ثبت:

 کنه زنگار مرکبات 14/10/77 مینوز سبزی و صیفی 11/9/81 ثبت موقت اولیه ، تمدید لغایت سال 1391

ویژگی‌های خاص:

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

کلرتال دی متیل

WP75%

داکتال

علف کش

کلریدازون

DF65%

پیرامین

علف کش

کلریدازون

SC50%

پیرامین

علف کش