کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۳ مطلب با موضوع «کود ها» ثبت شده است

.

میزان کود مناسب برای گیاهان


 

تغذیه گیاهی :

با استفاده از محلول پاشی درختان گردو به منظور تقویت جوانه های گل ومیوه در نتیجه افزایش عملکرد وبهبود کیفیت میوه های گردو می توانیم از فرمول کودی با شرایط زیر استفاده نماییم:

1-   مخلوطی از سولفات روی 5 در هزار + کود اوره 5 در هزار + اسید بوریک 5 در هزار.

2-   زمان محلول پاشی در دونوبت یکی پس از برداشت محصول در اواسط مهر تا اوایل آبان ماه هر سال و نوبت دوم در اوایل تا اواسط فروردین هر سال در هنگام تورم جوانه ها صورت می گیرد.

به علت افزایش نسبت کربن به نیتروژن در خاک استفاده از کاه بن بیش از حد مضر است در مورادی به دلیل ترکیب آب با مواد موجود در کاه عصاره ای ایجاد شده که باعث جلوگیری از رشد گیاهان دیگر می شود به این خصوصیت خصوصیت آللوپاتیک که در شرایط طبیعی گیاه از آن جهت رقابت با دیگر گیاهان و حفظ بقاء خود استفاده می کنند

کاربرد کود های زیستی در تولید گیاه زراعی

کود های زیستی اشاره به کود هایی دارند که در وحله اول دارای نژاد هایی از ریز موجودات به تعداد کافی هستند که برای افزایش باردهی گیاه زراعی بکار می روند.ازاشکال مختلف انها مانند نیتراجین ,ازتوباکترین ,فسفوباکترین ,و جلبک های سبز آبی در کشاورزی مدرن به طور گسترده استفاده می شود.جهت تثبیت ازت هوا یا حل نمودن عناصر غذایی گیاه مثل فسفات ها یا برای تحریک رشد گیاه با سنتز مواد تقویت کننده رشد این نوع کود ها کاربرد دارند.برخی گونه ها ی آنها موجب توقف رشد ریزموجودات ساپروفیتی و بیماریزا موجود در نزدیک سیستم ریشه گیاهان زراعی شده و از این طریق سبب کاهش خسارت بیماری های گیاهی می شوند.کود نیتراجین یک کود پیتی ,لیگنیتی یا با زمینه خاکی است که دارای نژاد های موثر  رایزوبیوم ویژه گیاهان زراعی لگومینوزه می باشد.