کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با موضوع «گزارش کار :: ورمی کمپوست» ثبت شده است

ورمی کمپوست

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه ..................................................................................................................................2

تعریف ورمی کمپوست ........................................................................................................3

فرآیند تولید ورمی کمپوست ...............................................................................................3

مزایای ورمی کمپوست .........................................................................................................4

مزایای استفاده از ورمی کمپوست به جای کود شیمیایی ........................................................4

برتری ورمی کمپوست به کمپوست معمولی .........................................................................5

اهداف پرورش کرم خاکی ...................................................................................................6

موارد کاربرد کرم خاکی ......................................................................................................6

مواردی از تحقیقات انجام شده ............................................................................................8

سیکل زندگی و تولید مثل کرمهای خاکی .............................................................................9

شرایط محیطی مطلوب برای تولید ورمی کمپوست ...............................................................11

روش تولید ورمی کمپوست .................................................................................................13

 تغذیه کرم خاکی ................................................................................................................18

تاثیر بستر های مختلف بر روی تعداد کرمها .......................................................................22

پروار کردن کرمهای خاکی .................................................................................................22

روشهای جداسازی کرمهای خاکی .......................................................................................22

حمل و نقل کرمهای زنده ....................................................................................................24

میزان مصرف ورمی کمپوست .............................................................................................24

روند اجرای طرح تولید ورمی کمپوست ...............................................................................25

تولید ورمی کمپوست در منزل ............................................................................................26

نحوه ساختن سطل تبدیل زباله به ورمی کمپوست در منزل .................................................26

آفات کرم خاکی ................................................................................................................33

ورمی کمپوست در سایر کشورها .......................................................................................36

منابع مورد استفاده ............................................................................................................38