کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

کلینیک گیاه پزشکی کُر 

 

کارشناسان کلینیک

مهندس مرتضی تابنده بخت کارشناس ارشد گیاه پزشکی  (مسئول فنی)


دریافت رزومه