کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جدا سازی قارچ های خاکزی» ثبت شده است

کلینیک گیاه پزشکی کُر

 

 

عنوان:

    جداسازی قارچ های خاکزیی

(Isolation of soil Fungi)

 

کارشناسان کلینیک

 مرتضی تابنده بخت  (مسئول فنی)

                                            

                                               تابستان 1392

 

 

Contents

مقدمه. 3

قارچ چیست؟. 3

نقش قارچ ها: 3

برای چه از خاک قارچ جدا کنیم؟. 4

انواع   قارچ های خاک: 4

نقش قارچ ها در خاک: 5

عوامل موثر بر قارچ های خاک : 5

استخراج و آماده سازی نمونه خاک.. 7

زمان نمونه برداری.. 8

جداسازی از خاک.. 8

روش جداسازی مستقیم عبارتند از. 8

روش ترقیق در پتری.. 8

آماده کردن محیط کشت جداسازی.. 9

قارچ کش ها 10

وسایل و مواد مورد نیاز: 10

خواص ظاهری قارچ برای شناسایی. 11

نمونه های جمع آوری شده 11

روش های کشت نمونه. 11

روش کار. 12

تهیه سوسپانسیون خاک.. 12

کشت دادن سوسپانسیون خاک بر روی محیط کشت.. 12

تکرار کشت نمونه ها 13

جدا سازی قارچ فیتوفترا از خاک.. 13

تله کاغذ صافی. 13

تعداد کلنی های تشکیل شده در محیط  T+N+PDF. 13

قارچ های جداشده 14

Saprolegnia. 14

Phytophthora. 14

Rhizopus. 15

Mucor 16

Aspergillus. 17

Penicillium.. 18

Cladosporium.. 19

Chrysosporium.. 19

Alternaria. 20

Graphium.. 21

نتیجه. 22

منابع و مآخذ: 22