کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

کلینیک گیاه پزشکی کُر

مدیریت بیماری ها، آفات و علف های هرز گیاهان زراعی

پیام های کوتاه
آخرین نظرات

۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سم» ثبت شده است

آترازین

علف‌کش انتخابی، سیستمیک، از گروه تری‌آزین
فرمولاسیون:
1.گزاپریم Gesaprim               %80           WP      
2. گزاپریم Gesaprim                %50            P
تاریخ ثبت:  سال 1347

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بازدارنده انتقال الکترون در فتوسنتز(فتوسیستم 2) و تعرق و همچنین مداخله در سایر فرآیندهای آنزیمی در گیاهان حساس. گیاه ذرت توسط گلوتاتیون ترانسفراز(glutathione transferase)، سمیت این علف‌کش را از بین می‌برد و از این جهت به آن مقاوم است. 
نحوه جذب و انتقال درگیاه: به راحتی توسط ریشه گیاه جذب و از طریق آپوپلاست به اندام‌های مختلف انتقال و در مریستم‌ها و برگ‌ها تجمع می‌یابد. در عین حال این علف‌کش از طریق اندام‌های هوایی نیز قابل جذب است.
علائم تأثیر در گیاه: توقف رشد در کلیه اندام‌های گیاه سالم و در نهایت کلروز و نکروزه شدن بافت‌های سبز
 ماندگاری درخاک(نیمه عمر علف‌کش): دوام علف‌کش در خاک نسبتاً زیاد است و حداقل به مدت 12 ماه از زمان مصرف سم نمی‌توان محصول دیگری  (غیر از ذرت و سورگوم) در زمین کشت نمود.

موارد مصرف در ایران:

علف‌های هرز پهن‌برگ و باریک برگ در مزارع ذرت ) 1 تا 5/1 کیوگرم آترازین + 5 لیتر آلاکر قبل از کشت یا بلافاصله بعد از کاشت و قبل از رویش[، سورگوم، نیشکر ] 5 کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با 4 کیلوگرم آمترین هنگام کشت(، مناطق غیر زراعی )30 کیلو آترازین + 15 کیلوگرم بروماسیل پس از رشد علف‌ها(

موارد مصرف در سایر کشورها:

علف‌های هرز تک لپه ای و دو لپه ای یکساله در زمین‌های جنگل کاری شده، گیاهان زینتی، جنگل‌ها، تمشک، ذرت، ذرت شیرین

راهنمای مصرف:

•میزان مصرف بسته به محصول، نوع خاک و نوع علف هرز متفاوت می‌باشد.
•در مزارع ذرت و ذرت شیرین به صورت کاربرد پیش رویش توصیه می‌شود.
•این علف‌کش جهت کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ و کشیده برگ نیشکر و در هنگام کشت و قبل یا بعد از ظهور علف‌های هرز و به مقدار5 کیلوگرم آترازین به تنهایی یا مخلوط با 4 کیلوگرم آمترین هنگام کشت و بعد از ظهور علف‌های هرز توصیه می‌شود.
•در مناطق غیر زراعی به مقدار30 کیلوگرم آترازین + 15 کیلوگرم بروماسیل پس از رشد علف‌های هرز کاربرد دارد.
•حداکثر دفعات سم‌پاشی یک مرتبه به میزان 3 لیتر در هکتار در مزرعه ذرت و ذرت شیرین و 1 بار در هرفصل برای نهالستان  کاج، تمشک و نسترن‌ها می‌باشد.
•آخرین نوبت سم‌پاشی 7 ماه قبل از کشت محصول جایگزین به جای ذرت، برای نهالستان کاج در فروردین ماه، برای تمشک قبل از ظهور نی ، برای نسترن قبل از آنکه علف‌های هرز به طول  3 سانتی متری برسند، می‌باشد.
•تأثیراین علف‌کش بر روی ریشه علف‌های هرز  در صورت وقوع بارندگی افزایش می‌یابد، درهر حال وقوع بارندگی در 1 تا 2 ساعت بعد از سم‌پاشی مناسب نیست.
•افزایش شدت نور موجب گسترش سریعتر علائم تأثیر در گیاه می‌شود.
•طی سال‌های اخیر دوز مصرف این علف‌کش از 5 به 5/1 تا 3 کیلوگرم در هکتار کاهش یافته و طرز مصرف از پیش رویشی به پس رویشی تغییر یافته است. در حالت اخیر آترازین همراه علف‌کش‌هایی نظیر متری‌بوزین جهت کنترل علف هرز اویارسلام (تا مرحله گل دهی) در زراعت نیشکر استفاده می‌شود. در این شیوه بخش‌های هوائی اویارسلام نیز کنترل گردیده و گیاه نیشـکر فرصت ادامه رشد پیدا می کند.
•دوزهای بالا برای خاک‌های سنگین و هوموسی و مناطقی است که متوالیاً زیر کشت ذرت قرار می گیرند.
• تأثیر آترازین در خاک‌هایی با مواد آلی بیشتر کاهش می‌یابد. این علف‌کش برای خاک‌های حاوی بیش از 10 درصد مواد آلی توصیه نمی‌شود.
•کاربرد این علف‌کش در فصل کاشت تمشک توصیه نمی‌شود.
•سم‌پاشی آترازین روی کاج نوئل توصیه نمی‌شود.
•برای کنترل علف‌های هرز در جنگلهای کاج، سم پاشی سراسری با آترازین طی ماههای بهمن تا فروردین صورت گیرد.
•تأثیر این علف‌کش روی پنجه مرغی و ارزن‌های وحشی نسبتاً ضعیف است.

احتیاط‌های لازم:

•کاربرد مداوم علف‌کش آترازین(وهمچنین سایر تریازین‌ها) منجر به افزایش نژادهای مقاوم علف‌های هرز می‌شود.
•با توجه به دوام زیاد آترازین در خاک، باید انتخاب گیاه زراعی جهت کاشت در فصل بعد با دقت صورت پذیرد و از کاشت گونه‌های حساس در تناوب خودداری شود.
•جذب برگی آترازین بسیار ناچیز و در صورت کاربرد آن با مویانها، جذب از طریق برگ‌ها نیز افزایش می‌یابد.
•احتمال آسیب ناشی از بقایای این علف‌کش بر روی گیاهان زراعی حساس وجود دارد.
•بارآن‌های سنگین پس از سم‌پاشی باعث شستشوی علف‌کش می شوند.
ملاحظات زیست محیطی:
•میزان سمیت( LD50،LC50،EC50):1869 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پستانداران، 940 تا 19650 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان و 3/4 تا 76 میلی‌گرم بر لیتر برای ماهی‌ها.
•کاربرد وسیع این علف‌کش برای محیط زیست خطرناک است.
•آترازین از جمله علف‌کشهایی است که کاربرد مداوم آن موجب بروز مقاومت در علف‌های هرز می‌شود.
•آترازین برای موجودات آبزی بسیار سمی می‌باشد و روی محیطهای آبی اثرات سوء طولانی مدت دارد. از این جهت باید از آلوده کردن نهرها و آب‌های سطحی خودداری کرد.
•برای کاهش حرکت و شستشوی آترازین از سطح خاک (مخصوصاً در خزانه درختان جنگلی)،کشاورز باید بین مناطق تیمار شده و آب‌های سطحی، نواری به عرض 6 متر از گونه‌های گرامینه کشت کند.
atrazine

استامی پراید(acetamiprid)

حشره‌کش سیستمیک و نفوذی با فعالیت و تأثیر تماسی و گوارشی  از گروه نیکوتینوئید

فرمولاسیون:

1. موسپیلان Mospilan                 w/w %20              SP

تاریخ ثبت: 22/8/79 برای مینوز سیب، ‌تمدید لغایت پایان 85 ؛ 28/8/80 برای پسیل پسته تمدید لغایت پایان 86 ؛ 28/9/84 برای کنترل کرم سیب ثبت موقت به مدت 3 سال

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: اختلال در عمل گیرنده‌های عصبی نیکوتینیک استیل کولین که سبب تأثیر در سیناپس‌های سیستم اعصاب مرکزی حشره می گردد . 

 موارد مصرف در ایران:

مینوز لکه گرد در سیب [5/0 در هزار] ، پسیل در پسته [250- 200 گرم در هزار لیتر آب]  و کرم سیب [5/0 در هزار در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب]

راهنمای مصرف:

•5/0 در هزار برای کنترل مینوز سیب ؛  25/0 – 2/0 در هزار (250- 200 گرم در هزار لیتر آب) برای کنترل پسیل پسته؛ 5/0 در هزار برای کنترل کرم سیب در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب    

    ملاحظات زیست محیطی: 

•میزان سمیت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران217-146میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 برای پرندگان5000-80 میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50   برای ماهی‌ها1000 میلی‌گرم بر لیتر، LC50   برای دافنی 200 میلی‌گرم بر لیتراسپینوساد(spinosad)

حشره‌کش انتخابی تماسی و گوارشی

فرمولاسیون:

 تریسر Tracer             g/L       w/v240    SC                          

تاریخ ثبت: 1/3/85

 ویژگی‌های خاص:

 نحوه اثر:  حشره‌کش عصبی که با تاثیر روی گیرنده‌های استیل کولین، سبب فلج شدن و مرگ حشره می گردد.

اسپیرودیکلوفن(spirodiclofen)

کنه‌کش تماسی از گروه تترونیک اسید 

فرمولاسیون:

اینویدور (Envidor)              w/v %24 SC

تاریخ ثبت: 22/1/84 برای مدت سه سال موقت علیه کنه قرمز اروپایی کنه تارتن دو نقطه ای ،‌کنه زنگار مرکبات ودر تاریخ 4/2/85 ثبت موقت به مدت 3 سال بر علیه کنه قرمز مرکبات ، 17/2/86 ثبت موقت به مدت سه سال برای پسیل پسته     

ویژگی‌های خاص:

 نحوه اثر: غیر سیستمیک و تماسی که سبب اختلال دررشدونمو کنه‌ها شده و از سنتز چربی‌ها ممانعت می کند.   

 موارد مصرف در ایران:

اتیون(ethion)

حشره‌کش و کنه‌کش تماسی از گروه فسفره آلی

فرمولاسیون:

1. ستیون Cethion                             g/l 470              EC

2. اتیول   Ethiol                            g/kg 250               WP

تاریخ ثبت: 1/10/47

ویژگی‌های خاص:

اتوکسازول(etoxazole)

کنه‌کش تماسی غیر سیستمیک از گروه بازدارنده رشد

فرمولاسیون:

باروک Baroque                        %10             EC 

باروک Baroque                w/v  %10             SC

تاریخ ثبت: 24/6/82 ثبت موقت به مدت 3 سال               

ویژگی‌های خاص:

اپوکسی کونازول(epoxiconazole)

قارچ‌کش سیستمیک، حفاظتی و معالج از گروه تری‌آزول‌ها.

 فرمولاسیون

1. اُپوس Opus                     %5/12                SC                                  

تاریخ ثبت:  1/2/82 ثبت موقت به مدت 3 سال

نحوه اثر: جلوگیری از  بیوسنتز ارگوسترول.

موارد مصرف در ایران

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

کلرتال دی متیل

WP75%

داکتال

علف کش

کلریدازون

DF65%

پیرامین

علف کش

کلریدازون

SC50%

پیرامین

علف کش

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

اگزادیازون

SL12%

رونستار

علف کش

ای پی تی سی+دی کلرامید

EC82%

ارادیکان

علف کش

ایزوپروترون + دیفلوفنکان

SC55%

پنتر

علف کش

انواع سم(قسمت اول)

انواع سم(قسمت دوم)

انواع سم(قسمت سوم)

انواع سم(قسمت چهارم)

انواع سم(قسمت پنجم)

انواع سم(قسمت ششم)

دانلود انواع سم

 

نام عمومی سم

فرمولاسیون

نام تجاری

نوع سم

سایپروکونازول + پروپیکونازول

EC33%

آرتئا

قارچ کش

سایپروکونازول+دیفنوکونازول

FS3.63%

دیویدند استار

قارچ کش

سایموکسینیل+فاموکسادون

WG52/5%

اکویشن پرو

قارچ کش